پروژه کده

بایگانی‌های اقدام پژوهی - پروژه های دانشگاهی | مقالات علمی

- بار
بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی

بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی

زمانی که کودکی پابه مدرسه میگذارد درسی را شروع به فراگیری میکند ومعلم میگوید: درس ریاضی نیازبه تمرین دارد و باید جدی گرفت همین کلمه جدی بگیرید مشکل آفرین میباشد.زیرا کودکان کارهایی که سخت و دشوارهستند را جدی باید بگیریند. درنتیجه باترس به مسائل نگاه میکنند.این ترس نیزبه این خاطرمیباشد که ممکن است این درس را بخوبی متوجه نشوند.این مسائل باعث میشود کودکان ازاین درس روی خوشی نشان ندهند حتی ممکن است ازاین درس متنفرباشند. […]